Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII

Utworzono dnia 04.06.2020
Czcionka:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej
W ZAWADZKIEM

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 

 1. Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem od dnia 08.06.2020r. wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Do szkoły wchodzimy tylko głównym wejściem.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły,
  • odnotowanie wejść do szkoły w zeszycie.
 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, miały kontakt z osobą chorą w ciągu ostatnich 14 dni, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 7. Dzieci przestrzegają zasady częstego mycia rąk.
 8. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.45 do 13.00.
 9. Utworzone zostaną grupy, w których przebywać będzie mogło do 3 dzieci.
 10. Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub konsultacjach/rewalidacjach muszą podpisać oboje rodzice, jeśli nie mają ograniczonych lub nie są pozbawieni praw rodzicielskich (Załącznik nr 1, 2)
 11. W przypadku braku odpowiedniej liczby nauczycieli lub personelu pomocniczego dyrektor zmniejsza liczbę grup lub skraca czas pracy szkoły.
 12. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od szkoły, środków ochrony osobistej, preparatów do dezynfekcji, sprzątania i higieny, dyrektor za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia na terenie szkoły informując o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 13. W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące.
 14. Zajęcia świetlicowe organizowane są w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 15. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową grupą.

 

 

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie grup

 

 1. Liczebność grupy jest ograniczona do 3 dzieci, jednak nie więcej niż ustalony limit związany z powierzchnią pomieszczenia (min. 4m2 na jedną osobę).
 2. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 3. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić będzie min. 1,5 m (1 dziecko/1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 4. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi będą, w miarę możliwości, angażowani pracownicy poniżej 60. roku życia, niezgłaszający istotnych problemów zdrowotnych, które zaliczają je do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 5. Do grupy przyporządkowani będą stali nauczyciele i pomoce nauczyciela.
 6. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzi nauczyciel świetlicy.
 7. Elementy zajęć dydaktycznych realizowane w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych w kl. 1 – 3 prowadzą nauczyciele wychowawcy.
 8. Konsultacje/rewalidacje prowadzą nauczyciele realizujący zajęcia.
 9. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów -osobne sale.
 10. Grafiki organizacji pracy grup i poszczególnych pracowników są ustalane na cały tydzień.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Szkoła zapewnia pełne wyposażenie zajęć.
 12. W czasie zajęć podręczniki i przybory mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 

 

§ 3

Nauczyciele

 

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole lub konsultacje/rewalidacje.
 2. Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym wcześniej planem.
 3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki oraz odpowiednio dla starszych uczniów konsultacje/rewalidacje.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku lekcyjnym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel opiekujący się uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 7. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela i pomocy nauczyciela.
 8. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.
 10. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 11. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 12. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 13. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć i powiadomić dyrektora szkoły.

 

 

 

§ 4

Rodzice

 

 1. Do szkoły można przyprowadzać/dowozić tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić/dowozić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody – załącznik nr 1 i 2.
 4. Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 7. Rodzice/opiekunowie zapewniają dzieciom drugie śniadanie i wodę (napoje) do picia.
 8. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 

 

 

 

 

§ 5

Pracownicy szkoły

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. Podczas wykonywania czynności służbowych, w miarę możliwości,  w zależności od rodzaju aktywności, należy korzystać z osłony ust i nosa.
 6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza (odpady zmieszane)  wyposażonego w worek.
 7. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 10.  Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) - codzienne lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 •  dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

 

 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
  i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 

 

§ 6

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 

 1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać/przywozić i odbierać tylko osoby zdrowe.
 2. Do szkoły uczniowie są przyprowadzani/przywożeni o wyznaczonych godzinach, według grafiku przewoźnika.
 3. Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jeden opiekun z uczniem lub jeden uczeń klasy starszej; następna osoba może wejść dopiero, gdy w przedsionku wejścia głównego nie ma uczniów i opiekunów.
 4. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, zachowując dystans min. 2 metry.
 5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 6. Po wejściu do szkoły uczeń ma mierzoną temperaturę; na liście grupy, bądź na listach konsultacji odnotowuje się jego obecność, temperaturę i zapisuje podstawowe dane osoby przyprowadzającej do szkoły.
 7. Podczas trwania pomiaru temperatury opiekun dziecka nie oddala się, by w razie wątpliwości mógł zabrać dziecko z powrotem do domu.
 8. Temperatura podwyższona, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 9. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 

§ 7

Zasady konsultacji/rewalidacji w szkole

 

 1. Od 25 maja 2020r. szkoła umożliwia konsultacje dla uczniów klas ósmych.
 2. Od 8 czerwca 2020r. szkoła umożliwia konsultacje/rewalidacje dla pozostałych uczniów klas starszych.
 3. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 4. Uczniowie korzystają z konsultacji/rewalidacji za zgodą rodziców/opiekunów.
 5. Z zajęć w formie konsultacji/rewalidacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
 6. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji/rewalidacji, uwzględniając potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły.
 7. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji/rewalidacji.
 8. W szkole, jest wyznaczona stała sala do konsultacji/rewalidacji dla tej samej grupy.
 9. Następne konsultacje/rewalidacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób,  mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych.
 10. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
 11. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

 

 

 

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą posyłać do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stacje Sanitarno - Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich (nr tel. 774400313) oraz organ prowadzący szkołę (774401700).
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

§ 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 10

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, przesłana drogą e-mailową lub poprzez komunikator WhatsApp do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 10

W poprzednim tygodniu: 12

W tym miesiącu: 12

W poprzednim miesiącu: 56

Wszystkich: 1915